Program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 50+

Numer projektu: RPLB.06.02.00-08-0038/20
Wartość projektu: 559 712,50 zł
Dofinansowanie: 531 726,87 zł 
W tym: 475 755,62 zł – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                55 971,25 zł –   Budżet Państwa
Oś Priorytetowa: 6 Regionalny Rynek Pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Kategoria:

Cel projektu

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 biernych zawodowo mieszkańców/mieszkanek woj. lubuskiego powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych i odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych od 01.04.2021r. do 28.02.2022r. 

Grupa docelowa:

40 osób (w tym 28 K) spełniających łącznie n/w kryteria w momencie przystąpienia do udziału: 

 • wiek 50 r.ż 
 • miejsce zamieszkania: województwo lubuskie (zgodnie z kodeksem cywilnym) 
 • spełnia przesłanki do uznania za osobę bierną zawodowo 
 • niskie kwalifikacje (= poziom wykształcenia ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy lub niższy) 

Wsparcie

W ramach Projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia: 

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania 
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, 
 • szkolenia zawodowe 
 • 3-miesięczne staże zawodowe 
 • Pośrednictwo pracy 

Rezultaty Projektu

 • minimum 60% Uczestników/czek Projektu (24 UP) uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabyje kompetencje , 
 • minimum 42,5% Uczestników Projektu (17 UP) uzyska zatrudnienie w okresie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, 
 • minimum 10% Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w Projekcie, 
 • minimum 45 % wskaźnik efektywności zatrudnieniowej