NOWE KWALIFIKACJE – NOWY START. SZKOLENIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI

01.07.2006 – 31.05.2007

Kategoria:

Projekt realizowany był przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w województwie pomorskim w ramach programu ZPORR Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi z terenu woj. pomorskiego do zmieniających się warunków społeczno – ekonomicznych poprzez umożliwienie im nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie ich umiejętności w zakresie znajomości języków obcych i obsługi komputera, jak również dzięki stworzeniu Beneficjentom Ostatecznym warunków do rozwoju kwalifikacji ogólnych.  

W ramach projektu zorganizowane zostały łącznie 4 szkolenia z różnych zakresów tematycznych (w tym szkolenia zawodowe, językowe, szkolenia „miękkie”). Projektem zostało objętych 40 osób.  

Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi dostosowały swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku pracy, dzięki czemu projekt pozytywnie oddziałuje na sytuację zawodową Beneficjentów Ostatecznych, a także pozwolił uniknąć problemów ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.  

Projekt był skierowany przede wszystkim do:  

– pracowników przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR (głównie na terenie powiatu lęborskiego) tj. przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy oraz ochrony zdrowia.  

– pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

 – osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji  

– osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.