Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

2001 – 2003 

Kategoria:

PAKZ realizowała PAOW w latach 2001 – 2003 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim. W obu województwach byliśmy wykonawcą 2 usług: szkoleń zawodowych i okresowego zatrudnienia. W ramach okresowego zatrudnienia PAKZ była inicjatorem i organizatorem zatrudnienia osób objętych programem u pracodawców zajmujących się rozwojem infrastruktury lokalnej. 

Celem PAOW była pomoc dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej i bezrobotnym na terenach wiejskich w zakresie powiększania i wykorzystania ich kapitału zawodowego w odpowiedzi na potencjalne możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Usługi świadczone beneficjentom w ramach projektu to:  

  • usługi związane z zatrudnieniem 
  •  usługi w zakresie szkoleń 
  •  usługi w zakresie okresowego zatrudnienia 
  •  centra wspierania przedsiębiorczości 
  •   inkubatory przedsiębiorczości 
  •   plany rozwoju lokalnego