Terapeuta Zajęciowy

BEZPŁATNA NAUKA

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób.

Terapeuta ZajęciowyForma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 2 lata (4 semestry) Luty 2023 Nauka bezpłatna

Co powinieneś wiedzieć o zawodzie „Terapeuta zajęciowy”?

Zawód terapeuty zajęciowego należy do branży opieki zdrowotnej. Terapeuta zajęciowy może kształcić się w policealnych szkołach zawodowych, medycznych szkołach zawodowych oraz w zespołach szkół prowadzących szkoły policealne. Uczniowie, którzy mają zdany egzamin maturalny, mogą podjąć również kształcenie na studiach wyższych na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku terapia zajęciowa.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Zadania i obowiązki terapeuty zajęciowego.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w optymalnym funkcjonowaniu na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Dzięki swoim umiejętnościom terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Do innych obowiązków należy rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta oraz przygotowanie grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym. Ważnym celem terapii jest nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

Jakie są cele kształcenia?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem
  wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i -społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
  ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy terapii zajęciowej
Podstawy prawne w terapii zajęciowej
Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
Komunikacja interpersonalna
Język migowy
Język obcy zawodowy
Metodyka terapii zajęciowej
Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Metody i techniki terapii zajęciowej
Diagnozowanie w terapii zajęciowej
Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
Praktyka zawodowa semestr III
Praktyka zawodowa semestr IV

Efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW-plik do pobrania

Dane zawodu terapeuta zajęciowy

 • SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 325907
 • Branża: OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej – poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji