Technik masażysta

BEZPŁATNA NAUKA

Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Technik masażystaForma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 2 lata (4 semestry) Luty 2023 Nauka bezpłatna

Technik masażysta – najważniejsze informacje

 • Kształcenie w zawodzie technik masażysta odbywa się wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej lub w pięcioletnim technikum,
 • Po zrealizowaniu kształcenia w kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu uczeń ma możliwość poszerzania wiedzy w formie dalszych kursów umiejętności zawodowych,
 • Jeżeli posiadacz dyplomu uzyskał świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższej.

Technik masażysta to średni personel medyczny. Zadania zawodowe technika masażysty obejmują:

 • wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej,
 • wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych,
 • wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to:

 • szpitale,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • gabinety fizjoterapeutyczne,
 • sanatoria,
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej,
 • ośrodki SPA,
 • prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe.

Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
Świadczenie usług w zakresie masażu, MED.10.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Anatomia i fizjologia
 • Bhp i pierwsza pomoc
 • Język obcy zawodowy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zdrowie publiczne

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
 • Praktyka zawodowa klasa I
 • Praktyka zawodowa klasa II

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

 1. wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej,
 2. wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych,
 3. wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym,
 4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 •  SYMBOL CYFROWY ZAWODU 325402
 •  Branża OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
 •  Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 •  Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu. Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW (plik do pobrania)