Długotrwałe wykluczenie już mnie nie dotyczy!

Kategoria:

„Długotrwałe wykluczenie już mnie nie dotyczy!”

Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0010/21

Wartość projektu: 536 138,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 455 717,86 zł

W tym: 455 717,86 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans powrotu na lokalny RP i uzyskanie zatrudnienia oraz wyrównanie różnic społecznych wynikających z wykluczenia społecznego 35 osób ubogich i biernych zawodowo lub osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-64 lata, zamieszkujących tereny wiejskie powiatu strzelecko-drezdeńskiego, międzyrzeckiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, nowosolskiego, żagańskiego i żarskiego, poprzez realizację (re)integracji społecznej i zawodowej od 01.03.2022-30.06.2023.

Grupa docelowa

Grupą docelową jest:

35 osób (23K i 12 M ) spełniających łącznie n/w kryteria w momencie przystąpienia do udziału w projekcie:

 • wiek 18 – 64 lata
 • osoby bierne zawodowo lub osoby długotrwale bezrobotne wymagające w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • osoby zamieszkujące  (zgodnie z kodeksem cywilnym)  na terenie wiejskim ( DEGURBA 3) województwa  lubuskiego w jednej z gmin powiatów strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, nowosolskiego, żagańskiego i żarskiego
 • osoby posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na długotrwałe bezrobocie lub status osoby biernej zawodowo zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  ze względu korzystania lub kwalifikowania się do otrzymania pomocy społecznej ze względu na ubóstwo

Wsparcie

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb poprzez opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR)
 • (Re)integracja społeczna – indywidualna.
 • (Re)integracja społeczna – grupowa
 • Kursy i szkolenia zawodowe: Staż zawodowy:
 • Wsparcie trenera pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • W Projekcie przewidziano wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe dla 14 Uczestników/czek Projektu oraz na staż  zawodowy dla 14 Uczestników/czek Projektu, a także refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania szkolenia/kursu dla 7 Uczestników/czek Projektu i stażu dla 7 Uczestników/czek Projektu. Zasady przyznania ww. wsparcia określa odrębny Regulamin (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie).

Rezultaty projektu

REZULTATY PROJEKTU TO UZYSKANIE:
– kwalifikacji/ kompetencji zawodowych przez min. 18 uczestników proj. (UP)
– zatrudnienie w okresie do 4 tyg. od dnia zakończenia udziału w proj. przez min. 5 UP
– wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34%, a zatrudnienie na poziomie 12% i 25% (w zależności od UP)

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Test motywacji

Umowa uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu

Zgoda na udostępnianie wizerunku

Zobowiązanie

Formularz rekrutacyjny

Oswiadczenie-Uczestnika-Projektu-o-Oswiadczenie-Uczestnika-Projektu-o-statusie-na-rynku-pracystatusie-na-rynku-pracy

Oświadczenie – zgoda na przekazanie informacji o sytuacji po opuszczeniu Projektu (1)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Zapytania ofertowe w trybie rozeznania rynku

Data dodania: 15.11.2022r.

 W związku z realizacją projektu nr RPLB.07.03.00-08-0010/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 7 Równowaga Społeczna , Działanie: 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – gospodarczy” dla 11 osób świadczenie usług szkoleniowych , zgodnie z przedmiotem rozeznania.

 1. Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – gospodarczy dla 11 UP

2. Formularz oferty – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – gospodarczy dla 11 UP

Data dodania: 17.01.2023r.

 W związku z realizacją projektu nr RPLB.07.03.00-08-0010/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 7 Równowaga Społeczna , Działanie: 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik fizyczny w pracach prostych” dla 9 osób świadczenie usług szkoleniowych , zgodnie z przedmiotem rozeznania.

1. Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie szkolenia pracownik fizyczny w pracach prostych dla 9 UP

2. Formularz oferty – na przeprowadzenie szkolenia pracownik fizyczny w pracach prostych dla 9 UP

Data dodania: 22.02.2023r.

 W związku z realizacją projektu nr RPLB.07.03.00-08-0010/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 7 Równowaga Społeczna , Działanie: 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy” dla 14 osób świadczenie usług szkoleniowych , zgodnie z przedmiotem rozeznania.

1. Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – biurowy dla 14 UP

2. Formularz oferty – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – biurowy dla 14 UP