Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy to podstawa rozwoju osobistego i każdej organizacji.

   Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. jest firmą szkoleniową pomagającą zmieniać się i doskonalić swoje umiejętności zarówno zawodowe jak i interpersonalne. Od 1996 roku świadczy usługi z zakresu szkoleń, kursów, seminariów i doradztwa. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia wszystkim tym, którzy są zainteresowani wspólnym poszukiwaniem najlepszych rozwiązań.

  Oferta szkoleń jest wynikiem wieloletniej pracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń specjalistów i współpracowników PAKZ w Słupsku sp.z o.o.

Historia PAKZ-u

   Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. została ustanowiona aktem notarialnym w Słupsku z dnia 24 maja 1996 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem KRS 0000106253.
Głównym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wiedzy ekonomicznej, technicznej, prawniczej oraz rzemiosł różnych, poprzez powołaną i zarejestrowaną w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego placówkę Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Firmę powołały do życia wspólnie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Fundacja Grone – Schule z Hamburga, która zajmuje się kształceniem zawodowym od ponad stu lat.
   Cel działalności PAKZ to otwartość na społeczne problemy oraz wiedza na temat struktury i dynamiki bezrobocia stały się podstawą ścisłej współpracy z Urzędami Pracy zmierzającej do skutecznej walki z bezrobociem. Również współpraca z pracodawcami w zakresie dokształcania pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zmierza do łagodzenia skutków zachodzących zmian na rynku pracy oraz postępu techniczno – technologicznego. Programy szkoleń są opracowywane we współpracy z fachowcami określonych dziedzin wiedzy (również z Grone – Schule). Dysponujemy salami dydaktycznymi spełniającymi wszelkie standardy i wymogi ustawowe oraz nowoczesnym sprzętem dydaktycznym: komputerami, skanerami, laptopami, rzutnikami multimedialnymi itp.
   Z inicjatywą szkoleniową PAKZ wychodzi również na przeciw problemom, które stanowią konsekwencję zastosowania w przedsiębiorstwach zwolnień grupowych. W takich przypadkach podejmowane przez PAKZ działania mają charakter kompleksowy i obejmują: badanie lokalnego i sąsiednich rynków pracy, przygotowanie na tej podstawie kursów i ich realizację. Fakt ten pozwala wyprzedzić i ograniczyć negatywne konsekwencje zwolnień grupowych. Dzięki współpracy z Fundacją Grone-Schule z Hamburga i systematycznemu pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów: praktyków i nauczycieli zawodów firma zmierza do transferu wzorów kształcenia bezrobotnych z Unii Europejskiej. Stąd szczegółowe oferty szkoleniowe PAKZ zawierają m in. trening psychologiczny, praktyki zawodowe, doradztwo zawodowe, coaching dla uczestników szkoleń oraz szereg niekonwencjonalnych działań wspomagających bezrobotnych w uzyskaniu zatrudnienia.

Dotychczas PAKZ uzyskało:

  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską Słupsk pod poz. nr 14
  • akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku dla placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z dnia 08.04.2009 r oraz z dnia 26.11.2012 r.
  • certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2009
  • uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie wózki jezdniowe z napędem silnikowym – nr rej. 234/CERT-7/2001 oraz: 253/2011/W-J_a, 253/2011/W-P_a, 253/2011/W-U_a, 253/2011/W-N_a,
  • status Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS w zakresie egzaminowania z języków: niemiecki, angielski
   Wraz z pojawieniem się możliwości pozyskiwania środków europejskich na rozwój zasobów ludzkich w Polsce PAKZ występuje do instytucji i Funduszy Europejskich z wnioskami o finansowanie projektów związanych ze szkoleniami osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz pracujących. Realizowaliśmy projekty finansowane przez Bank Światowy, Program Leonardo da Vinci oraz Unię Europejską.
   W 2004 PAKZ była członkiem Konsorcjum realizującym projekt Phare 2001 RZL w województwie warmińsko – mazurskim, natomiast w roku 2005 realizowała projekt Phare 2002 RZL w województwie warmińsko – mazurskim jako podwykonawca. W tym celu powołano w tym województwie Ośrodki Phare w: Elblągu, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Ełku i Iławie, które realizowały cele projektów a po ich zakończeniu stanowiły ośrodki zamiejscowe PAKZ zlikwidowane w latach 2006-2008.
   W latach 2004-2005 PAKZ była także partnerem realizującym projekt – Wspólna Akcja na Rzecz Zatrudnienia, który współfinansowany był ze środków PHARE 2002 – Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy. Wszystkie realizowane dotąd projekty zostały pozytywnie ocenione przez Zleceniodawców i beneficjentów, osiągnięto zakładane rezultaty oraz zaakceptowano raporty końcowe i finansowe.
   Ogółem w ciągu kilkunastoletniej działalności PAKZ zrealizowała ok. 800 szkoleń i kursów, szkoląc tym samym blisko 15 000 osób. W 2008 roku PAKZ wstąpiła w szeregi Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk będącego zbiorem zasad postępowania profesjonalnej firmy szkoleniowej.
   W 2008 roku firma zawarła Umowę – Porozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym obejmującą współpracę w zakresie propagowania i organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving Licence). Uzyskała w związku z tym status certyfikowanego Centrum Egzaminowania ECDL.
    W 2008 roku zrealizowaliśmy w ramach pierwszego pilotażowego konkursu POKL dla osób pracujących projekt Postaw na wiedzę. Szkolenia dla osób pracujących po 45 roku życia. Szkolenia zakończyły się pełnym sukcesem zaś uczestnicy wielokrotnie zwracali się do nas z zapytaniami o aktualną ofertę szkoleniową.