Mam pracę – mam przyszłość

Projekt jest skierowany do grupy 216 bezrobotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami(co najmniej 15%) z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała, które zostaną objęte działaniami Centrum Integracji Społecznej (CIS).  

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

Kategoria:

Projekt pn. „Mam pracę – mam przyszłość” 

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0071/16
Wartość projektu: 3.233 420,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.071 749,47  

W tym: 2.748 407,42 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 06. Integracja
Działanie 06.01. Aktywna Integracja
Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa 

OKRES REALIZACJI: 02.01.2017 – 30.09.2023 

 

Projekt realizowany w partnerstwie:

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna – Beneficjent Projektu
Spółdzielnia Socjalna „BuildUp” – Partner 1
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z.o.o  – Partner 2 

 

Cel projektu 

Projekt jest skierowany do grupy 216 bezrobotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami(co najmniej 15%) z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała, które zostaną objęte działaniami Centrum Integracji Społecznej (CIS).  

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:  

– aktywizacja zawodowa 216 uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, tj. doprowadzenie minimum 22% beneficjentów do podjęcia pracy przez okres co najmniej 4 tygodni oraz minimum 10% beneficjentów do zatrudnienia trwającego co najmniej 6 miesięcy oraz podniesienie ich umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania pracy,  

– aktywizacja społeczna 216 uczestników projektu, tj. doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia, podjęcia działań społecznych i wolontariatu wzajemnego, wzmocnienie umiejętności gospodarowania i samodzielności uczestników.  

 

Działania:  

– Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej uczestników  

– Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych i warsztatów zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu przez minimum 40% uczestników –wyposażenie uczestników w kompetencje cyfrowe – przygotowanie i przeprowadzenie działań aktywizujących oraz kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w wolontariacie wzajemnym  

– przeprowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem i coachem, pracownikiem socjalnym i doradca zawodowym  

– przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, zajęć integracyjnych.