Program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 50+

Numer projektu: RPLB.06.02.00-08-0038/20
Wartość projektu: 559 712,50 zł
Dofinansowanie: 531 726,87 zł 
W tym: 475 755,62 zł – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                55 971,25 zł –   Budżet Państwa
Oś Priorytetowa: 6 Regionalny Rynek Pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Kategoria:

Cel projektu

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 biernych zawodowo mieszkańców/mieszkanek woj. lubuskiego powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych i odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych od 01.11.2021r. do 30.09.2022r. 

Grupa docelowa:

40 osób (w tym 28 K) spełniających łącznie n/w kryteria w momencie przystąpienia do udziału: 

 • wiek 50 lat i więcej
 • miejsce zamieszkania: województwo lubuskie (zgodnie z kodeksem cywilnym) 
 • spełnia przesłanki do uznania za osobę bierną zawodowo 
 • niskie kwalifikacje (= poziom wykształcenia ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy lub niższy) 

Wsparcie

W ramach Projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia: 

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania 
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, 
 • szkolenia zawodowe 
 • 3-miesięczne staże zawodowe 
 • Pośrednictwo pracy 

Rezultaty Projektu

 • minimum 60% Uczestników/czek Projektu (24 UP) uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabyje kompetencje , 
 • minimum 42,5% Uczestników Projektu (17 UP) uzyska zatrudnienie w okresie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, 
 • minimum 10% Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w Projekcie, 
 • minimum 45 % wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oswiadczenie-Uczestnika-Projektu-o-statusie-na-rynku-pracy

Oświadczenie – zgoda na przekazanie informacji o sytuacji po opuszczeniu Projektu (1)

Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innym projekcie

Regulamin warunków uczestnictwa w Projekcie (2)

Aneks nr 1 do regulaminu warunków uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie

Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu

Zgoda na udostępnianie wizerunku

Zapytania ofertowe w trybie rozeznania rynku

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku  Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w celu utworzenia IPD oraz na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 40 Uczestników Projektu „Program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 50+”, nr RPLB.06.02.00-08-003820

Data: 25.11.2021r.

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku na wynajem sal, Doradztwo zawodowe oraz poradnictwo zawodowe

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku na wynajem sal, Doradztwo zawodowe oraz poradnictwo zawodowe

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku  Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert  na  przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w celu utworzenia IPD oraz na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 40 Uczestników Projektu „Program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 50+”, nr RPLB.06.02.00-08-003820

Data: 25.11.2021r.

Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz poradnictwa zawodowego

Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz poradnictwa zawodowego

Harmonogramy

Harmonogramy – Indywidualne doradztwo zawodowe – Opracowanie IPD

Harmonogram IPD – Doradca 16.12.2021r.

Harmonogram IPD – Doradca 07.01.2022r.

Rozeznanie rynku

Data dodania: 15.11.2022r.

 W związku z realizacją projektu nr RPLB.07.03.00-08-0010/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 7 Równowaga Społeczna , Działanie: 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – gospodarczy” dla 11 osób świadczenie usług szkoleniowych , zgodnie z przedmiotem rozeznania.

 1. Rozeznanie rynku – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – gospodarczy dla 11 UP

2. Formularz oferty – na przeprowadzenie szkolenia pracownik administracyjno – gospodarczy dla 11 UP