KROK DO SUKCESU

01.06.2017 – 30.08.2020 r.

Kategoria:

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. 

Celem głównym Projektu była poprawa sytuacji 275 osób w wieku aktywizacji zawodowej. 

W ramach projektu zrealizowano wsparcie szkoleniowe dla uczestników projektu:  

  • kursy języka angielskiego 
  •  szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne 
  •  studia podyplomowe