Instruktor praktycznej nauki zawodu

600,00 

Kategoria:

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych. Cena: 600 zł/os.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego lub

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Cele kształcenia:

Przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników