Administracja

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Program nauczania

WSAP prowadzi studia I stopnia na kierunku administracja.
Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów (lista przedmiotów jest uaktualniana przez władze uczelni i może ulec modyfikacji).

Przedmioty podstawowe i kierunkowe
podstawy prawoznawstwa; historia administracji; nauka o administracji; konstytucyjny system organów państwowych; ustrój samorządu terytorialnego; prawo administracyjne; postępowanie administracyjne; publiczne prawo gospodarcze; prawo cywilne z umowami w administracji; prawo pracy i prawo urzędnicze; instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; legislacja administracyjna; finanse publiczne i prawo finansowe; organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; makro- i mikroekonomia; informatyka w administracji; techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; logika prawnicza; podstawy socjologii i badan socjologicznych; etyka w administracji; podstawy filozofii; doktryny polityczne i prawne; podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń; prawo ochrony środowiska; e-administracja; prawo międzynarodowe publiczne; prawo cywilne rzeczowe i zobowiązania; wstęp do zamówień publicznych; prawo handlowe; postępowanie egzekucyjne w administracji; ustrój organów pomocy prawnej; analiza statystyczna dla potrzeb administracji; zasady tworzenia pism administracyjnych.

Specjalności

(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)

Administracja publiczna
informacja publiczna i ochrona danych osobowych; prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa; prawo organizacji międzynarodowych; proces inwestycyjno-budowlany; zatrudnienie cywilnoprawne i administracyjnoprawne; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; wprowadzenie do gospodarki komunalnej; europejski samorząd terytorialny.

Administracja wymiaru sprawiedliwości
system wymiaru sprawiedliwości RP; funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; status prawny pracowników sądów i prokuratury; procedura karna; procedura cywilna; korespondencja sądowa; korespondencja prokuratorska.

Rachunkowość i skarbowość podatkowa
wprowadzenie do podatków; ogólne prawo podatkowe; szczegółowe prawo podatkowe; systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; prawo karne-skarbowe; rachunkowość informatyczna; rachunkowość finansowa; rachunkowość zarządcza; prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; analiza ekonomiczna; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; sprawozdawczość i rewizja finansowa.

administracja ochrony środowiska
organizacja ochrony środowiska, zarządzanie kryzysowe, gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zarządzanie przestrzenią, ustrój prawny organów ochrony środowiska.
zarządzanie zasobami ludzkimi:
komunikowanie interpersonalne, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników, ubezpieczenia społeczne, doradztwo personalne, psychologia w biznesie, polityka personalna, rola Internetu i e-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; bezpieczeństwo i porządek publiczny; techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych; socjologia grup dyspozycyjnych; ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie; bezpieczeństwo imprez masowych; zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni.

Specjalność prawno-biznesowa
prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego; prawo podatkowe w działalności gospodarczej; finansowanie przedsięwzięć biznesowych; praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu; umowy w obrocie gospodarczym; negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym; arbitraż gospodarczy.

Kursy i szkolenia

Dodatkowo studentom proponujemy kursy i szkolenia: kurs pierwszej pomocy; kurs języka migowego; obsługa trudnego interesanta w administracji.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów (3 lata).
Liczba punktów ETCS: 180.
Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

Opłaty – administracja

U nas nie ma ukrytych opłat! Informujemy o pełnym koszcie studiów za cały cykl kształcenia.

I rok
liczba rat w semestrzecena przed rabatamicena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2022termin płatności
1 rata2 460 zł2 160 złjednorazowo do 15.10.2022 r. i  15.03.2023 r.
6 rat2 460 zł6 x 410 zł2 160 zł6 x 360 złI semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do marca 2023 r.II semestr do 15. każdego miesiąca, od kwietnia 2023 r. do września 2023 r.
Wpisowe400 zł0 zł
II rok
liczba ratw semestrzewysokość opłattermin płatności
1 rata2 450 złjednorazowo do 15.10.2022 r. i 15.03.2023 r.
6 rat2 454 zł6 x 409 złI semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do lutego 2023 r.II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2023 r. do lipca 2023 r.
III rok
liczba ratw semestrzewysokość opłattermin płatności
1 rata2 700 złjednorazowo do 15. 10. 2023 r.
5 rat2 700 zł5 x 540 złI semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2023 r. do lutego 2023 r.II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2024 r. do lipca 2024 r.
opłata graduacyjna200 złdo 31 maja 2024 r.

Całość czesnego na III roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Opłaty za legitymację studencką, powtarzanie przedmiotu, semestru, roku, reaktywację, opłatę windykacyjną, duplikaty dokumentów i inne (wynikające z organizacji i dokumentacji studiów) wg Regulaminu opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.
Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 złotych.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).
Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia I stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.

Rekrutacja jest prowadzona na kierunek administracja. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia
Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza e-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • wniosek online
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
  • jedna fotografia 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz jedna fotografia w postaci elektronicznej.
  • podpisane podanie o przyjęcie na studia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni.
  • Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.