Nauczanie Techniki

3300,00 

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „technika”.

Cel

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „technika”.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
– dydaktykę i metodykę przedmiotu,
– technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotu
– wychowanie komunikacyjne
– praktyki w wymiarze 90 godzin

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk 

40 punktów ECTS

 Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.