Nauczanie Matematyki

3500,00 

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „matematyka”.

Studia podyplomowe z matematyki

Matematyka jest dziedziną obecną w każdej placówce edukacyjnej. Dlatego dysponowanie uprawnieniami do jej nauczania pozwala na podjęcie pracy w dowolnej szkole na każdym etapie nauczania, a także w Ochotniczym Hufcu Pracy czy innej placówce edukacyjnej. Matematyka jest doskonałym uzupełnieniem dla fizyki, chemii, informatyki czy przedmiotów technicznych pod warunkiem, że doskonale ją rozumiesz oraz świetnie czujesz się w świecie liczb i figur geometrycznych. Do nauczania tego przedmiotu przygotują Cię studia podyplomowe z matematyki, które możesz ukończyć zdalnie w WS Uni-Terra.

Dla kogo są studia podyplomowe z matematyki?

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania matematyki są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela tego przedmiotu lub uzupełnić swoje dotychczasowe kwalifikacje o drugą specjalność. Nowe kwalifikacje możesz uzyskać zarówno po uzyskaniu dyplomu licencjata, jak i po studiach magisterskich w zakresie nauk ekonomicznych, ścisłych lub technicznych. W drugim przypadku zyskasz znacznie szersze możliwości zatrudnienia, nie tylko na podstawowym etapie nauczania, ale też w liceach, technikach i innych placówkach 2-go stopnia. Konieczne jest też przygotowanie pedagogiczne. W przypadku absolwentów uczelni wyższych oznacza to ukończenie odpowiedniego kierunku studiów podyplomowych.

Czego nauczysz się na studiach podyplomowych z matematyki?

Nauka na studiach podyplomowych przygotowuje słuchacza do nauczania przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym. Jednocześnie obejmuje treści bezpośrednio związane z tą dziedziną, utrwalając podstawy niezbędne do prowadzenia zajęć. Korzystając z dostępnych materiałów zapoznasz się z dydaktyką przedmiotu, która pomoże Ci w przygotowaniu i przeprowadzeniu lekcji. Studia podyplomowe z matematyki są realizowane na platformie e-learningowej. Dzięki temu są znacznie bardziej dostępne dla osób aktywnych zawodowo i zapracowanych. Nauka zdalna wpływa też na koszt nauki, eliminując opłaty związane z udziałem w zjazdach.

Cel

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „matematyka”.

Uczestnicy

Studia są adresowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk ścisłych i nauk inżynieryjno-technicznych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania:
3 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
40 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.