Przygotowanie pedagogiczne

3000,00 

Celem studiów Przygotowanie pedagogiczne jest ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

 

 

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Warianty płatności

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3000 PLN

Wiedza i umiejętności

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.
Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” (zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania)

Czas trwania:
3 semestry

300 godzin zajęć dydaktycznych 
150 godzin praktyk
45 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Przygotowanie pedagogiczne

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.