Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

4400,00 

Celem studiów Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia jest możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 4400 PLN

Wiedza i umiejętności

Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Czas trwania:
3 semestry

450 godzin zajęć dydaktycznych 
180 godzin praktyk
50 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne pełniących funkcje kuratorów zawodowych społecznych, absolwentów studiów wyższych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i prawa.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl