Logopedia

5200,00 

Studia podyplomowe Logopedia w Pomorskim Instytucie Studiów Podyplomowych  przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 4 semestry  Październik 2023 5200 PLN

Cel kierunku – Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół  i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zasadniczych szkół zawodowych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki).

Uczestnicy

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe magisterskie oraz  przygotowanie pedagogiczne.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest przedłożenie zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
  • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia/
  • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
  • Praktyki w wymiarze 180 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach współpracujących z Uczelnią)Czas trwania: 4 semestry
    600 godzin zajęć dydaktycznych
    180 godzin praktyk60 punktów ECTS Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza foniatry.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego  jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.