Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

2100,00 

Celem studiów Arteterapia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2022 2100 PLN

Wiedza i umiejętności które można zdobyć na studiach arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Celem studiów Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podczas terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, a także przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Kto może zostać uczestnikiem

Studia podyplomowe doskonalące z zakresu arteterapii przeznaczone są dla: absolwentów studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych), studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej lub innych), studiów artystycznych (z zakresu sztuk wizualnych, gry aktorskiej, muzyki lub innych).

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.