Poprawna, prosta polszczyzna w administracji publicznej

500,00 

Rozwój społeczeństwa, użycia nowoczesnych technologii komunikacyjnych, powoduje szereg zmian społeczno-gospodarczych oraz prawnych, które powodują konieczność stosowania prostego i poprawnego języka w komunikacji oficjalnej w tym w sferze administracji publicznej i szeroko pojętej sferze komunikowania się publicznego.
Właśnie dlatego kluczowym elementem tej komunikacji staje się na najbliższe lata rozwój poprawnej, prostej polszczyzny w administracji publicznej, która będzie sposobem na usuwanie przeszkód komunikacyjnych oraz przełoży się na lepszą jakość wymiany informacji, usprawniając efektywność komunikacji w sferze życia publicznego. Program studiów zawiera zagadnienia dotyczące umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów prostych i poprawnych stylistycznie oraz gramatycznie, jak i zagadnienia dotyczące umiejętności weryfikowania i dostosowywania tekstów do zasad poprawności oraz reguł prostych.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Poprawna, prosta polszczyzna w administracji publicznej”, jest doskonałym rozwiązaniem na rozwój kariery zawodowej. Stwarza możliwość bycia liderem poprawnego, prostego i zrozumiałego języka w strukturach administracji publicznej, co przekładać się będzie na zwiększenie szans na możliwość uzyskania awansu zawodowego i wyższych zarobków.
Wykładowcami na tym kierunku studiów podyplomowych są wybitni praktycy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem zawodowym w poszczególnych dziedzinach tematycznych tego kierunku studiów oraz nauczyciele akademiccy.

Studia kierowane są do:

 •  kadry wszystkich szczebli sektora publicznego, osób zatrudnionych w różnego typu urzędach i instytucjach,
 •  osób zatrudnionych w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach gminnych i powiatowych, służbach mundurowych, urzędach wojewódzkich, marszałkowskich i miejskich
 • osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego posługiwania się poprawną oraz prostą polszczyzną w strukturach samorządowych i rządowych,
 •  osób redagujących, przekazujących, wysyłających teksty oficjalne w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 •  osób które ukończyły studia I stopnia (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), doktoranckie, inżynierskie.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego kierunku studiów podnosząc swoje kwalifikacje znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gminnych, powiatowych, urzędach centralnych, placówkach oświatowych oraz jednostkach mundurowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, dużych korporacjach. Wszędzie tam, gdzie komunikacja poprawną i prostą polszczyzną jest kluczową częścią procesu funkcjonowania.

Zasady rekrutacji na studia oraz wymagane dokumenty:
Rekrutacja trwa od 02 maja 2023 roku do 15 października 2023 roku. Zgodnie z zasadą o przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się dyplomem ukończenia szkoły wyższej.

Zapisując się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji i złożyć wszystkie wymagane dokumenty w formie skanu na adres podyplomowe@pakz.pl:

 1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia ;
 3. jedną fotografię 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do wglądu do punktu rekrutacyjnego (Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Juliana Tuwima 30). Za słuchacza studiów podyplomowych uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie.

Czesne za studia:

płatność jednorazowa: 5.400,00 zł
płatność w dwu ratach: 2 x 2.700,00 zł
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 540,00 zł

PROMOCJA 400 ZŁ + 0 ZŁ WPISOWEGO OD 15.08.2023:

płatność jednorazowa: 5.000,00 zł
płatność w dwu ratach: 2 x 2.500,00 zł
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 500,00 zł

Tryb i organizacja studiów:

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym dwusemestralnym, w formie zjazdów dwudniowych, co dwa tygodnie. Zajęcia w trybie online, za pośrednictwem platformy MS TEAMS w soboty i ewentualnie w niedziele. Szczegółowy plan studiów podany zostanie po zakończeniu rekrutacji – najpóźniej do 15 października 2023 roku. Studia trwają od połowy października 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Forma zakończenia studiów:

test zaliczeniowy dotyczący wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwentki i absolwenci studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wybrane zagadnienie studiów podyplomowych: „Poprawna, prosta polszczyzna w administracji publicznej”. Rok akademicki 2023/2024

 1. Norma współczesnej polszczyzny.
 2. Pojęcie stylu urzędowego, tekst urzędowy- jego układ i redagowanie
 3. Gramatyka a praktyczna polszczyzna
 4. Komunikowanie się z osobami o specjalnych potrzebach.
 5. Redagowanie tekstów prostym językiem polskim.
 6. Komunikacja w Internecie a prosta polszczyzna.
 7. Etykieta językowa.
 8. Warsztaty z praktycznej polszczyzny w komunikacji urzędowej.
 9. Egzamin – test zaliczeniowy.