Pedagogika

Studia licencjackie na kierunku pedagogika pozwalają na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do pracy pedagoga. Studenci opanowują teorię oraz praktykę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych. Po ukończeniu studiów rynek pracy oferuje szeroki wachlarz dobrze płatnych ścieżek dalszej kariery.

 

Kategoria:

Dla kogo jest przeznaczony kierunek pedagogika?

 • Lubisz pracę z drugim człowiekiem
 • Chcesz mieć możliwość stymulowania dzieci do poprawnego rozwoju
 • Widzisz się w roli pedagoga

Wiedza i umiejętności które zdobędziesz na kierunku Pedagogika

 • Terapeuta logopedyczny posiada kompetencje w zakresie wspierania osób w kompensacji zaburzeń mowy poprzez techniki stymulacji (torowania) takich jak: ekspresja za pomocą gestów, dopasowywanie słów do obrazków, pomoc w odpowiedziach, liczenie, czytanie słów i fraz, a następnie zdań i inne, a także terapii melodycznej intonacji.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie specjalistyczne dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy
 • Poradnie foniatryczne
 • Poradnie i oddziały szpitalne: laryngologiczne, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurologiczne
 • Ośrodki i poradnie rehabilitacyjne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Stowarzyszania i fundacje działające na rzecz osób wymagających terapii logopedycznej

Informacje o kierunku Pedagogika

Forma uczestnictwa: Stacjonarnie/Online
Data rozpoczęcia: Październik 2022
Czas trwania: 1,5 roku  (3 semestry)
Koszt nauki: od 300 PLN

Moduły na kierunku pedagogika

Terapia logopedyczna (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Terapeuta logopedyczny posiada kompetencje w zakresie wspierania osób w kompensacji zaburzeń mowy poprzez techniki stymulacji (torowania) takich jak: ekspresja za pomocą gestów, dopasowywanie słów do obrazków, pomoc w odpowiedziach, liczenie, czytanie słów i fraz, a następnie zdań i inne, a także terapii melodycznej intonacji.
Praca dla Ciebie
 • Poradnie specjalistyczne dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy
 • Poradnie foniatryczne
 • Poradnie i oddziały szpitalne: laryngologiczne, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurologiczne
 • Ośrodki i poradnie rehabilitacyjne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Stowarzyszania i fundacje działające na rzecz osób wymagających terapii logopedycznej

Terapia autyzmu i zespołu Aspergera (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Terapeuta uzyskuje kompetencje w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń u osób ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera. Kompetencje mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny, i dotyczą interwencji kierowanych w ograniczenie osiowych objawów autyzmu (związanych z deficytami społecznymi i w komunikacji), a także w redukcję ewentualnych zachowań trudnych. Istotna jest też diagnoza i terapia zaburzeń współwystępujących (np. lękowych, ADHD, epilepsji).
Praca dla Ciebie
 • Ośrodki i gabinety terapeutyczne
 • Poradnie i gabinety specjalistyczne
 • Poradnie i oddziały szpitalne: neurologiczne, internistyczne, psychiatryczne
 • Ośrodki i poradnie rehabilitacyjne
 • Ośrodki i poradnie psychoterapii
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera

Terapia pedagogiczna i pedagogika zdrowia (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez: stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży; stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych; wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych; eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki; eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji; wyrównywanie szans rówieśniczych.
 • Pedagogika zdrowia stanowi teoretyczną podstawę wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej. Głównym jej zadaniem jest wypracowanie formuły kooperacji pedagogiki z medycyną, a następnie przekładanie kategorii medycznych na kategorie pedagogiczne. Kluczowym dla niej pojęciem jest zdrowie.
Praca dla Ciebie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 • Ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • Centra pomocy rodzinie
 • Miejskie, gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej
 • Biura porad obywatelskich

Terapia i opieka nad seniorami (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Absolwent uzyskuje szerokie kompetencje w zakresie opieki, terapii i wspierania osób w wieku starszym. Kompetencje zawarte są w obszarze opieki i terapii medycznej, społecznej, psychologicznej i fizycznej nad seniorami.
Praca dla Ciebie
 • Domy pomocy społecznej
 • Indywidualna opieka i terapia nad osobą starszą
 • Hospicja
 • Placówki opieki paliatywnej
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz seniorów

Terapia integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego, które mogą występować u dzieci autystycznych i u innych osób z zaburzeniami rozwojowymi i neurorozwojowymi. Terapie oparte na teorii integracji sensorycznej obejmują działania, które mają reorganizować system przetwarzania zmysłowego, poprzez dostarczanie bodźców, pobudzających zmysły (równowagi, słuchu, dotyku i kinestetyczne).
 • Absolwent uzyskuje także umiejętności w zakresie wielospecjalistycznych działań mających na celu pobudzania i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do podjęcia nauki w szkole.
Praca dla Ciebie
 • Ośrodki integracji sensorycznej
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie i placówki specjalistyczne
 • Poradnie medyczne i rehabilitacyjne

Zarządzanie i coaching w oświacie (od 300 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, szkołami, przedszkolami, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Uwagi:

 • Student będzie mógł wybrać jeden moduł spośród dwóch proponowanych na danym semestrze (semestry 4, 5 i 6).
 • Student będzie mógł realizować dwa moduły na danym semestrze. Drugi moduł będzie dodatkowo płatny w wysokości 200 zł miesięcznie.
 • Student studiujący na dwóch modułach otrzyma indywidualną organizację studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Paśnik
+48 690 104 583
katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl

Czesne

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2022/23 – I rok 360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 – II rok 2024/25 – III rok 360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca

 

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2022/23 – I rok 300 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 – II rok 2024/25 – III rok 350 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca