EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE

01.10.2016- 30.04.2018 r.

Kategoria:

Projekt realizowany był przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.  

Celem głównym Projektu była aktywizacja zawodowa 78 osób mieszkających w powiecie słupskim województwa pomorskiego. 

W ramach projektu Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie: 

  • Wypracowanie Indywidualnych Planów Działań – ścieżek zawodowych 
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 
  • Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne  
  • Egzaminy zewnętrzne 
  • Staże zawodowe 
  • Poradnictwo psychologiczne/socjalne/coaching 
  • Pośrednictwo pracy